VOORSCHRIFTEN

Omgevingsvergunning

Zodra iets wat je wilt bouwen of verbouwen boven bepaalde afmetin­gen uitkomt of invloed heeft op de “welstand” (het is te zien vanaf de openbare weg), moet het worden getoetst aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit enzovoort.
Soms mag je vergunningvrij bouwen, vaak heb je een omgevings­ver­gun­ning nodig.
Een omgevingsvergunning is een verzameling verschillende vergun­ningen zoals bijvoorbeeld een kapvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, bouwvergunning enz.

Bestemmingsplan

Als je iets wilt wat niet in het bestemmingsplan past, dan kan daar soms vrijstelling voor worden gegeven, in ander gevallen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat kan meestal nogal wat tijd in beslag nemen…
Deze procedure kun je natuurlijk het gemakkelijkst overlaten aan mensen met ervaring, zoals een architect of aannemer.

Het is hoe dan ook raadzaam altijd even van tevoren te overleggen met de betreffende gemeente.

Algemene informatie

Op www.rijksoverheid.nl:
Vergunningvrij bouwen – alle vergunningvrije situaties staan in: Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit en het het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek (boek 5 titel 4 Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven) voldoen.
Plannen om te (ver)bouwen
Bouwvoorschriften