TRANSITIE

Definitie

“een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen – al dan niet bewust aangestuurd” (Wikipedia).

Transities vinden altijd plaats.
Soms zijn de aanleidingen betrekkelijk eenvoudig: het overstappen van steenkool op aardgas bijvoorbeeld vergde weliswaar op grote schaal aanpassingen aan apparatuur, maar liepen uiteindelijk zonder opvallende strubbelingen.
Andere hebben uiteindelijk een veel grotere impact. Zo kan de wereldwijde crisis op het gebied van energie en grondstoffen leiden tot radicale veranderingen in ons leefpatroon.
Als veranderingen niet snel genoeg gaan kunnen onvrede en strubbelingen uitgroeien tot revoluties.

Voorbeelden

Transitie Nederland – voorheen Transition Towns – is een beweging die zich ten doel stelt om in de lokale gemeenschap veranderingen te bewerkstelligen die leiden tot grotere materiële en sociale duurzaamheid. Naar de pagina.

HITHIT – Kromme Rijn en Heuvelrug in transitie
Een heel actieve stichting:
ga naar www.herkenbaarintransitie.nl of luister naar
een interview op 4shared.com.

Nederland kantelt! – Ga naar kantelaar.org + pinterest.com/kantelaars

Kanteljaar 2014

Voor steeds meer mensen voldoet de huidige economie niet. Er is flinke onvrede aan het ontstaan over de uitwassen van deze zgn. “vrije-markt-economie”. Vooral banken en grote bedrijven lijken de koers te bepalen, terwijl aan de andere kant blijkt dat niet ethische principes een leidende rol spelen maar vooral “het geld”.
Zoals we kunnen zien luidt het systeem van steeds willen groeien tot versnelde uitputting van grondstoffen, uitsterven van soorten en grootschalige vervuiling.
Tegelijkertijd lijkt de overheid niets te doen om werkelijke veranderingen te bewerkstelligen, is er sprake van steeds meer bureaucratie en wordt de keuzevrijheid van burgers beknot.
De voortdurende bezuinigingen leiden niet alleen tot grootschalige werkeloosheid maar ook tot flinke problemen bij allerlei maatschappelijke organisaties.

Jan Rotmans,  hoogleraar op het gebied van duurzaamheid en transities en een internationale autoriteit op dit gebied, heeft in zijn columns een helder beeld geschetst van wat er volgens hem gaande is.
Veel mensen voelen zich hierdoor aangesproken en op dit moment ontstaan er overal bewegingen die daadwerkelijk aan de slag willen (of al waren) om daarmee te werken naar een andere maatschappij.
Zij noemen zich friskijker, dwarsdenker en kantelaar.

Links

Blogs Jan Rotmans:
Weg met MVO
Kanteljaar 2014

Video’s