KERNENERGIE

Bij de splitsing van zware – of bij de fusie van lichte atomen komt heel veel energie vrij. De warmte kan worden gebruikt om turbines aan te drijven waarmee weer elektriciteit wordt opgewekt.
Voor kernsplitsing wordt radioactief materiaal gebruikt, meest verrijkt uranium. Voor kernfusie wordt waterstof gebruikt.
Kernfusie is nog volop in onderzoek en kan nog niet worden ingezet als energiebron.

Kernsplitsing

Kernsplitsing is op dit moment de enige vorm van atoomenergie die in te zetten is voor de opwekking van bruikbare energie.
Terwijl deze kernenergie als “oplossing” voor het energievraagstuk een poos uit beeld is geweest, staat het nu opnieuw in de belangstelling. Argumenten die daarbij worden gebruikt zijn:
onafhankelijkheid van olieproducenten
Dat klopt uiteraard. Maar de afhankelijkheid blijft natuurlijk: de vraag naar uranium overstijgt het aanbod al, uraniumwinning en -opwerking is een moeizaam proces waarbij veel milieuschade optreedt en gevaarlijk afval wordt geproduceerd. Uranium moet worden “opgewerkt” voordat het kan worden gebruikt. Dit kost veel energie.
“Goed voor de economie” hoor je minder vaak, maar speelt absoluut een rol: het ingewikkelde proces en de vereiste technieken vergen de inzet van veel disciplines en bedrijven;
geen CO₂ -uitstoot
Op het totale proces produceert een kerncentrale zeker op dit moment minder CO₂.
Maar bij de winning, het transport, de opwerking, de bouw en het weer opruimen van de centrale, de afvalverwerking (=opslag) wordt nog heel veel energie van fossiele bronnen gebruikt. Dat is nog steeds goed voor 30% CO₂-uitstoot t.o.v. bijv. een gasgestookte centrale!
AllemaalVoorJouEn het is ook nog eens een extreem duur proces. Als alle kosten zouden worden doorberekend is het nu al duurder dan zonne-energie. Dat wordt alleen maar meer, want de veiligheidseisen worden steeds strenger, de voor­raad uranium is net zo eindig als fossiele brand­stoffen en de winning wordt steeds moeilijker en daarmee energiever­slin­dender.
Bovendien is kernsplitsing een gevaarlijk proces dat met veel veilig­heidsmaatregelen moet worden omringd. Het is gevoelig voor terrorisme en het afvalprobleem (zwaar giftige stoffen als plutonium die nog 240.000 jaar gevaarlijk radioactief blijven) is nergens ter wereld opgelost!
Plutonium wordt gebruikt voor de productie van kernbommen.
Volop inzetten op energiebesparing en alternatieve (groene) bronnen maakt deze centrales gemakkelijk overbodig. Lees verder bij Greenpeace.

Uranium

De brandstof voor kerncentrales. De delfstof bevat ongeveer 0.7% bruikbare grondstof.
De huidige voorraad is naar verwachting binnen 50 jaar uitgeput.
Meer informatie op Wikipedia.

Plutonium

Het element plutonium is instabiel. Het vervalt langzaam onder uitzending van α-deeltjes. Het is een bijproduct van kerncentrales die uranium als brandstof gebruiken en is zelf onder voorwaarden ook geschikt als “brandstof”. Het is zwaar giftig. Tevens wordt het gebruikt voor de productie van atoombommen.
Zie verder bij Wikipedia.

“Snelle kweek”

“Snelle kweek” is een vorm van kernsplitsing waarbij meer splijtstof wordt geproduceerd dan wordt gebruikt. Een belangrijk product is plutonium 239 (zie hierboven). Een zgn. snelle-kweekreactor kan uranium 60 maal beter benutten dan de huidige lichtwaterreactoren.
De bouw van de proefcentrale bij Kalkar is door de snel uit de pan rijzende kosten en de voortdurende protestacties uiteindelijk geheel stilgelegd. Naast de enorme kosten kon voldoende veiligheid op de verschillende niveaus niet worden gegarandeerd.
Lees verder bij Wikipedia

Thorium

Recent is thorium in het nieuws gekomen als mogelijke kernbrandstof met minder bezwaren. Zie het artikel in Trouw.
Over de haken en ogen binnenkort meer…
(Ondanks andere verhalen is het bijv. tóch in te zetten voor de productie van kernwapens.)

Kernfusie

Kernfusie is het proces waarbij lichte atomen (waterstof) fuseren tot zwaardere elementen. Hierbij komt veel energie vrij. De energieopwekking is vergelijkbaar met die waarmee de zon aan energie komt.
Grootste probleem is de enorme temperatuur en druk die nodig is om het proces op gang te brengen en houden. Het is tot nu toe niet gelukt een proces in stand te houden waarbij meer energie vrijkomt dan nodig is om het proces te starten.
Het proces is in theorie vooral aantrekkelijk omdat er maar beperkt radioactiviteit bij vrijkomt en de brandstof (waterstof) geen beperkte voorraad kent: waterstof is immers (d.m.v. elektrolyse) gemakkelijk uit water te winnen. Zie Wikipedia.

Koude Kernfusie

Koude kernfusie is kernfusie die zou optreden bij een relatief lage temperatuur. Zie Wikipedia
Nadat het een poos stil is geweest rond dit omstreden onderwerp is er inmiddels een generator op de markt:
In januari 2011 presenteerde de Italiaanse ingenieur Andrea Rossi zijn “Energy Catalyzer” die, naar zijn zeggen, energie produceert door een nucleaire reactie van nikkel en waterstof. De pers­con­fe­rentie werd door verschillende media voornamelijk in Italië en Amerika gepubliceerd. De uitvinder heeft op 28 oktober 2011 een generator gepresenteerd, waarvan hij beweerde dat er ongeveer 470 kW thermische energie gegenereerd werd.

Meer lezen

Sprookje:
“Kernenergie is de schoonste energiebron die we hebben”
Het ontbreekt niet aan kennis en mogelijkheden om het klimaat­pro­bleem op te lossen met schone energie. Het ontbreekt aan de politieke wil om een ander energiebeleid te voeren.
Ook bij de opwekking van kernenergie komt het broeikasgas kooldioxide vrij. Met name bij het verrijkingsproces, dat nodig is om uranium geschikt te maken als kernbrandstof, wordt veel fossiele brandstof gebruikt. Daardoor is de bijdrage van kernenergie aan klimaatverandering per eenheid elektriciteit ongeveer vergelijkbaar met die van een moderne gascentrale.
meer op tegenstroom.nl