CO₂

In de atmosfeer
CO₂ is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.  Bij veel vormen van verbranding (niet alle!) komt het vrij, veel levende organismen en ook de mens ademen het uit. In héél vroeger tijden was het CO₂-gehalte van de atmosfeer veel hoger. Door de vergroening van de aarde is er steeds meer CO₂ aan de atmosfeer onttrokken en in de vorm van fossiele producten als bruinkool, steenkool en aardolie vastgelegd. Het gehalte was de afgelopen 800.000 jaar nooit hoger dan ongeveer 280 ppm (en niet lager dan 180 ppm). De CO₂-concentratie van de atmosfeer passeerde in het tweede deel van de de maand mei (2013) echter met regelmaat de psychologisch belangrijke grens van 400 ppm (parts per million / deeltjes per miljoen) en stijgt verder. Daarmee werd een overtuigend nieuw record gesteld: dit is de hoogste CO₂-waarde in de afgelopen drie miljoen jaar.

Broeikasgas
CO₂ is het meest bekende broeikasgas uit de klimaatdiscussie.
Het komt op grote schaal vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. 
Een ander gas – methaan, CH₄, het hoofdbestanddeel van aardgas – is echter een veel sterker broeikasgas. Het komt vooral vrij bij de veeteelt en ontsnapt bij rottingsprocessen. Smeltende permafrost kan, door het daarbij vrijkomen van grote hoeveelheden CH₄, ook wel eens een groter probleem worden dan CO₂. Gelukkig is de levensduur van methaan in de atmosfeer beperkt tot pakweg 12 jaar. Dan valt het uiteen (waarbij het echter ook CO₂ vormt).

Ons functioneren
Veel planten kunnen hogere dosis CO₂ goed verdragen en groeien vaak ook beter. Aan de andere kant krijgen sommige plantenziekten een grotere kans.
Mensen daarentegen gaan duidelijk minder presteren bij hogere concentraties CO₂. Verschillende overheden hebben grenzen gesteld tussen de 1000 en 1200 ppm. Daarboven nemen leerprestaties snel af. Bij goed gevulde klassen kan zo’n situatie zich gemakkelijk voordoen. (Evenals in matig geventileeerde ruimten in huis.) Naarmate het natuurlijk gehalte aan CO₂ hoger is, neemt de ventilatiebehoefte sneller toe. Als de ventilatie mechanisch is, neemt het energiegebruik dus ook toe bij verder stijgende waarden, mede door grotere warmteverliezen in de stookperiode.
Omdat er relatief nog steeds veel te weinig gedaan wordt om de uitstoot terug te dringen, terwijl aan de andere kant bossen in een hoog tempo verdwijnen en grootschalige landbouw het opnamevermogen van CO₂ door de bodem sterk heeft aangetast, ligt het voor de hand dat die stijging van het CO₂-gehalte vooralsnog snel zal gaan.

Waarom zijn CO₂ en andere broeikasgassen onduurzaam – goedewaar.nl
Bereken uw CO₂ uitstoot op MilieuCentraal
… of bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: CO₂-meter
Komt de toegenomen CO₂-concentratie door de mens? Lees op energieportal.nl/…klimaatverandering.

Lees meer op: CO(₂) | OPSLAG CO₂ | NOx