CO(₂) | OPSLAG CO₂ | NOx

Nadelen energieproductie
Zin en onzin in het klimaatdebat onderscheiden
lees het artikel op: klimaatverandering.wordpress.com

CO
Bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook van biogas en andere koolstofhoudende brandstoffen kan CO ontstaan. Dit koolstofmonoxide, ook koolmonoxide of kolendamp genoemd, is giftig, kleurloos en reukloos.
Het wordt wel verward met kooldioxide, het broeikasgas, maar is wezenlijk anders. Verbranding van kolen of aardgas in een slecht geven­tileerde ruimte is genoeg om het te laten ontstaan. Dit heeft al vaak tot (dodelijke) ongevallen geleid.

CO₂
Koolstofdioxide of kooldioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en alle andere koolstofhoudende brandstoffen, het wordt uitgeademd door menselijk en dierlijk leven en komt o.a. vrij bij verrotting van organische resten.
In een natuurlijk kringloopsysteem wordt de CO₂ opgenomen door planten met bladgroen, die op hun beurt weer zuurstof afscheiden.
Een hoog CO₂-gehalte heeft een negatieve invloed op onze prestaties en kan leiden tot benauwdheid.
CO₂ is bekend als broeikasgas: het vangt zoninstraling op en verhindert vervolgens de uitstraling van de ingevangen zonnewarmte.
Bij grootschalige verbranding door toenemend energiegebruik wordt er meer CO₂ uitgescheiden dan door de natuurlijke systemen kan worden opgenomen. Als dan ook nog (oer)wouden in een hoog tempo worden gekapt is een significante verhoging van het CO₂-gehalte van de aardatmosfeer en opwarming van de atmosfeer door het broeikaseffect het onvermijdelijke gevolg.
Dat de aarde opwarmt is al goed te zien aan het smelten van gletsjers en poolkappen, het verschuiven van de sneeuwgrens en het onstuimiger worden van het klimaat.

Opslag van CO₂
De opslag van CO₂ doet sterk denken aan die van de opslag van radioactief afval van kerncentrales.
De behoefte aan energie staat voorop, de mogelijke problemen zijn voor het (verre) nageslacht. Er wordt enorm geïnvesteerd in het door kunnen gaan op de huidige weg zonder evenredig te investeren in energiebesparing en echt duurzame oplossingen.
Neemt radioactiviteit van ons kernafval echter (in de loop van 240.000 jaar) uiteindelijk af tot ongevaarlijke proporties, CO₂ blijft CO₂ en blijft dus ook schadelijk en gevaarlijk.
De risico’s worden klein geacht. Daarbij wordt uitgegaan van bekende omstandigheden. Plotselinge veranderingen en onverwachte geologische activiteit, wijzigingen in de aardkorst zijn niet ingecalculeerd, evenmin als het risico van terrorisme.
Als er een grote wolk CO₂ ontsnapt lijdt dat tot de onmiddellijke dood van al het menselijk en dierlijk leven in de directe nabijheid. Dan is radioactief afval wellicht veiliger: dat kan niet plotseling op een gevaarlijke manier vrijkomen. Voor de opslag van de CO₂ van vier kolencentrales, moet er één centrale extra worden bijgebouwd. De CO₂ wordt dus wel onder de grond weggemoffeld, maar daarvoor moeten we eerst extra vervuilen.
Lees artikelen via deze link en hier en hier.

NOx
NOx is de verzamelnaam van een groep stikstofverbindingen.
Stikstofverbindingen ontstaan voornamelijk bij verbranding onder hoge temperatuur, zoals in verbrandingsmotoren.
Stikstofoxiden zijn in allerlei opzichten schadelijk voor het leven, zowel rechtstreeks voor de luchtwegen, als medeveroorzaker van zure regen, door aantasting van de stratosferische ozonlaag en als medeveroorzaker van het broeikaseffect. Voor dit laatste geldt dat de werking van bijv. N₂O bijna 300 keer zo sterk is als die van CO₂. NOx kan o.a. worden afgebroken met behulp van een katalysator. In de industrie worden ook andere methoden toegepast.